Framgia's Blog

framgia, Inc.

  • Swift Optional Type
  • Swift Optional Type
Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

Swift Optional Type

Kiểu Optional là gì ? Kiểu Optional : cho phép gán nil Không phải kiểu Optional : không cho phép gán nil Phương pháp khai báo kiểu Optional var a: Int? // Kiểu Optional var b: Int // Không phải kiểu Optional var c: String? // Kiểu Optional var d: String // Không phải kiểu Optional… Read More

Tìm Hiểu Chung Về Symfony

Screenshot from 2014-10-28 16:25:39

Tìm Hiểu Chung Về Symfony I. Tìm hiểu chung . 1. Symfony là gì ? Symfony là một framework Open Source viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP5. Symfony giúp phát triển ứng dụng web thiết kế theo yêu cầu. Một cộng đồng rộng lớn các lập trình viên đảm bảo về khả năng phát triển, tính… Read More

Learn how to use Selenium Web Driver

testData_Result

1. Overview 1.1. Introduction to Selenium Homepage: http://www.seleniumhq.org/ Selenium is an open source tool for automation testing of web based applications. Test cases in selenium can be written in HTML or many other popular programming languages supported by selenium like Java, C#, Ruby, Python etc. 1.2 Selenium has a suite of tools and one of them… Read More

NoSQL Database – Riak

Riak ring

1. NoSQL Database NoSQL database bao gồm rất nhiều phương pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu, có thể đáp ứng nhu cầu tăng nhanh về khối lượng dữ liệu lưu trữ của người dùng trong khi hiệu năng, tần suất truy cập vẫn được đảm bảo. Khác với kiểu cơ sở dữ liệu dạng… Read More

Getting to Know TextKit

Text Kit là 1 phần của framework UIKit, bao gồm tập hợp các class cho phép developer có thể quản lý text và các thuộc tính, cũng như hiển thị theo nhiều cách với nhiều method và mất ít công sức. Trước khi có Text Kit là 1 phần của UIKit và iOS7, advanced text… Read More

ajax-loader