Framgia's Blog

framgia, Inc.

  • Tìm hiểu service trong android
  • Tìm hiểu service trong android
Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

Tìm hiểu service trong android

service_3

Service là 1 trong bốn component cơ bản của android(services, activities, content providers, broadcast receivers). Service chạy ẩn ở dưới để thực hiện các thao tác mà không cần tương tác với người dùng. Ví dụ, service có thể mở một bản nhạc trong khi người dùng đang sử dụng ứng dụng khác, hoặc là… Read More

Unit Test on Yii Framework

Installing PHPUnit First, you need to install PHPUnit. If you have already installed PHPUnit, then skip to the next step. How do you know that your system already has PHPUnit? One must check for its existence: $ cd <PHP Folder> $ find . -name phpunit change <PHP Folder> with your own PHP installation. Read the documentation… Read More

Unity 2D Endless Runner Demo

scene

Bài viết này sẽ đưa ra hướng dẫn sơ lược để làm 1 game 2d thể loại endless runner đơn giản, tất nhiên con đường đi đến 1 sp chất lượng còn rất dài, nhưng cũng cung cấp cho người đọc cái nhìn khái quát về thể loại game này . Những kiến thức cần… Read More

Complete Comparison for VB.NET and C#

This article explains about advantages, differences and new features of VB.NET and C#. Introduction Some people like VB.NET’s natural language, case-insensitive approach, others like C#’s terse syntax. But both have access to the same framework libraries. We will discuss about the differences in the following topics: Advantages of both languages Keyword Differences Data types Differences… Read More

CSS 3: Transitions và Tranform

Hệ tọa độ và lưới Trong bài học này chúng ta sẽ sử dụng hệ tọa độ và lưới để có cái nhìn dễ hiểu nhất trong cách di chuyển của vật. Lưu ý là hệ tọa độ sử dụng trong HTML/CSS3 khác so với hệ tọa độ thông thường. Trục -y nằm trên. Lý… Read More

Using CoffeeScript in Rails

I. Lời mở đầu – Ngôn ngữ lập trình CoffeeScript được xây dựng dựa trên JavaScript, nó biên dịch thành JS rõ ràng, hiệu quả để có thể chạy trên một trình duyệt web hoặc sử dụng với các công nghệ như Node.js cho các ứng dụng máy chủ. – CoffeScript giải quyết các điểm… Read More

ajax-loader